Stadgar

Stadgar för Östhammars Konstnärsförening


Antagna vid årsmöte 1980-11-06 i Frösåkersskolan, Östhammar

Reviderade vid årsmöte 1982-12-05 i Rådhuset, Östhammar

och vid årsmöte 1998-03-02 i Missionskyrkan, Östhammar

och vid årsmöte 2010-03-13 i Vuxenskolans lokaler, Östhammar

och vid årsmötet 2016-03-20 i Vuxenskolans lokaler, Östhammar
§1 Östhammars Konstnärsförening skall främja konstlivet i Östhammars kommun.


§2 Föreningen består av ordinarie medlemmar med anknytning till Östhammars kommun samt hedersmedlemmar.


Ordinarie medlem kan den bli som är bildkonstnär eller konsthantverkare.

Hedersmedlem kallas av föreningsstämma efter förslag av styrelsen.

Medlemsavgift skall vara erlagd före den 28 februari. Medlem som ej betalar årsavgift inom stadgad tid får betalningspåminnelse.


§3 Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) skall hållas årligen före 15 mars.

Kallelse utsänds per post senast fjorton (14) dagar före stämman. Till kallelsen skall bifogas styrelsens och revisorns berättelse.


Motion kan väckas av envar medlem och skall, för att kunna tas upp till behandling på stämman, vara styrelsen tillhanda senast en månad före stämman. Motionen och styrelsens kommentarer bifogas kallelsen till årsmötet.


På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:


 1. Stämmans öppnande

 2. Val av ordförande vid stämman

 3. Val av sekreterare vid stämman

 4. Val av justeringsman

 5. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse

 6. Fastställande av balansräkning

 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse för den tid revisionsberättelsen omfattar

 8. Motioner till stämman

 9. Val av föreningsordförande

 10. Val av styrelseledamöter

 11. Val av styrelsesuppleanter

 12. Val av revisor

 13. Val av ledamöter i valberedningen

 14. Fastställande av årsavgifter

 15. Övriga ärenden§4 Varje ordinarie medlem äger en röst. Beslut vid stämman fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning såvida ej någon av de röstberättigade påfordrar sluten omröstning. Röstning genom fullmakt är icke tillåten.


§5 Föreningens styrelse består av ordförande, vald för ett år i taget och fyra ledamöter av vilka två väljs årligen för två år i taget. Dessutom väljs årligen två suppleanter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassaförvaltare, sekreterare och vice sekreterare.

Styrelsen är beslutsför då ordförande eller vice ordförande och minst tre övriga ledamöter är närvarande.

Suppleanter äger rösträtt när ordinarie ledamöter är frånvarande.

Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av mötesordföranden.

Styrelseledamot bör vara bosatt i Östhammars kommun.


§6 Styrelsen skall senast den sista januari ha sammanställt föreningens räkenskaper i bokslut och upprättat berättelse över det gångna verksamhetsåret med balansräkning och vinst- och förlusträkning. Dessa handlingar skall därefter ofördröjligen överlämnas till revisorn.


§7 Valberedningen föreslår kandidater till styrelse och valberedning samt revisor.

Revisorn skall avge sin berättelse senast en månad efter det att han eller hon mottagit styrelsens berättelse och räkenskaper.


§8 Föreningen tecknas av den eller dem som styrelsen utser därtill.


§9 För ändring av dessa stadgar erfordras likalydande beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor med minst en månads mellanrum.

För beslut om stadgeändring fordras vid båda föreningsstämmorna två tredjedels majoritet av närvarande ordinarie medlemmar.


§10 Beslut om föreningens upplösning fatts i enlighet med §9. Beslut om disposition av föreningens tillgångar fattas med enkel majoritet vid den sista föreningsstämman.§5 Vid årsmötet 2009 beslutades att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Beslutet konfirmerades vid årsmötet 2010.

§2 Vid årsmötet 2016 beslutades att skall vara erlagd före 28 februari (tidigare datum var 31 januari.

Copyright © All Rights ReservedVi samarbetar med: