Stadgar

Stadgar för Östhammars Konstnärsförening

 

Antagna vid årsmöte 1980-11-06 i Frösåkersskolan, Östhammar

Reviderade vid årsmöte 1982-12-05 i Rådhuset, Östhammar

och vid årsmöte 1998-03-02 i Missionskyrkan, Östhammar

och vid årsmöte 2010-03-13 i Vuxenskolans lokaler, Östhammar

och vid årsmötet 2016-03-20 i Vuxenskolans lokaler, Östhammar
och vid höstmöte 2020-10-04 på Källör, Östhammar

 

 • 1     Östhammars Konstnärsförening skall främja konstlivet i Östhammars kommun.

Föreningen ska verka för ett ökat vänskapsutbyte konstnärerna emellan och för att erbjuda             medlemmarna möjligheter att ställa ut sina verk.

 

 

 • 2 Föreningen består av ordinarie medlemmar med anknytning till Östhammars kommun samt hedersmedlemmar.

 

Ordinarie medlem kan den bli som är bildkonstnär eller konsthantverkare.

 

Utträda ur Östhammars konstnärsförening kan man göra när som helst, men den som inte förnyar sitt medlemskap utträder automatiskt. Toleransnivån för opassande uppträdande är naturligtvis hög, men vid extrema situationer kan en medlem uteslutas genom majoritetsbeslut i styrelsen

 

Medlemsavgift ska vara erlagd före den 28 februari. Medlem som ej betalar årsavgift inom stadgad tid får betalningspåminnelse.

 

Hedersmedlem utses av föreningsstämma efter förslag av styrelsen.

 

 

 • 3     Medlem

 

 • Ska följa föreningens stadgar och beslut samt betala de avgifter som beslutats av föreningen
 • Godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter som erfordras för att bedriva verksamheten i enlighet med föreningens stadgar, gällande lagar och eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter
 • Har rätt att delta i sammankomster som ordnas för medlemmarna

 

                                 

 

 • 4 Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) skall hållas årligen före 15 mars.

Kallelse utsänds per post eller e-post senast fjorton (14) dagar före stämman. Till kallelsen skall bifogas styrelsens och revisorns berättelse.

 

Motion kan väckas av envar medlem och skall, för att kunna tas upp till behandling på stämman, vara styrelsen tillhanda senast en månad före stämman. Motionen och styrelsens kommentarer bifogas kallelsen till årsmötet.

 

På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

 

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av sekreterare vid stämman
 4. Val av justeringsman
 5. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse
 6. Fastställande av balansräkning
 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse för den tid revisionsberättelsen omfattar
 8. Motioner till stämman
 9. Val av föreningsordförande
 10. Val av styrelseledamöter
 11. Val av styrelsesuppleanter
 12. Val av revisor och revisorssuppleant
 13. Val av ledamöter i valberedningen
 14. Fastställande av årsavgifter
 15. Övriga ärenden

 

 

 • 5 Varje ordinarie medlem äger en röst. Beslut vid stämman fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning såvida ej någon av de röstberättigade påfordrar sluten omröstning. Röstning genom fullmakt är icke tillåten.

 

 • 6 Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra stämma. Om revisor eller minst en tiondel av föreningens medlemmar begär det ska styrelsen kalla till extra stämma. Kallelse sker på samma sätt som till ordinarie årsmöte.

 

 • 7 Föreningens styrelse består av ordförande, vald för ett år i taget och fyra ledamöter av vilka två väljs årligen för två år i taget. Dessutom väljs årligen två suppleanter.

         Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassaförvaltare, sekreterare och vice sekreterare.

         Styrelsen är beslutsför då ordförande eller vice ordförande och minst tre övriga ledamöter är närvarande.

         Suppleanter äger rösträtt när ordinarie ledamöter är frånvarande.

         Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av mötesordföranden.

         Styrelseledamot bör vara bosatt i Östhammars kommun.

 

 • 8 Styrelsen skall senast den sista januari ha sammanställt föreningens räkenskaper i bokslut och upprättat berättelse över det gångna verksamhetsåret med balansräkning och vinst- och förlusträkning. Dessa handlingar skall därefter ofördröjligen överlämnas till revisorn.

 

 • 9 Valberedningen föreslår kandidater till styrelse och valberedning samt revisor och revisorssuppleant. Revisorn skall avge sin berättelse senast en månad efter det att han eller hon mottagit styrelsens berättelse och räkenskaper.

 

 • 10 Föreningen tecknas av den eller dem som styrelsen utser därtill.

 

 • 11 För ändring av dessa stadgar erfordras likalydande beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor med minst en månads mellanrum.

         För beslut om stadgeändring fordras vid båda föreningsstämmorna två tredjedels majoritet av närvarande ordinarie medlemmar.

 

 • 12 Beslut om föreningens upplösning fattas i enlighet med §11. Beslut om disposition av föreningens tillgångar fattas med enkel majoritet vid den sista föreningsstämman.